JUST TRAVEL IT’S GOING TO BE ALL RIGHT

Dansk tekst findes længere nede i teksten.

March 2020
Not many 80-year-olds embark on solo earth journeys. But for Svend Aage Bang Nielsen from Copenhagen, the journey around the globe was a necessity to get on in life. Meet the globetrotter who, with his recognizable red cap and resilience, still travels the world thin and has clear positions on how we can both travel and save the climate.

It was probably in the cards that young Svend Aage from Funen would quickly get to experience places in a world that most Danes only know from books or the news. As a young engineer, he was quickly stationed in countries such as Iraq, North Korea and Samoa, where he helped to manage the construction of waterworks and cement factories. He now needed to be blown through.

For more than 50 years, Svend Aage’s wife, Hanne, was his regular companion and travel companion. But when she died, something new had to happen and quickly Svend Aage’s earth journey became a reality. “I was incredibly sad and it all had to be blown away. You could say that I needed to re-invent myself and my new AloneLife”, he explains from the Østerbro apartment, which is filled with books, maps, and plans for new trips. The southern hemisphere of the Earth has always formed the framework for most of Svend Aage’s travel life, and therefore it was natural that he laid out a route focusing on the places that matter most.

“In many of the countries I visited on the trip, I have friends, who were to be visited. Therefore, it occurred to me naturally to spend 8 weeks travelling the World over Thailand, Australia, New Zealand and South America. Traveled circularly for the sake of the Planet”.

Svend Aage’s background as a figure-focused engineer does not deny itself when it comes to ideas about how an active and rich travel life can be reconciled with our shared commitment to better look after climate and the environment. “We don’t have to stop travelling far away. But instead, we should start travelling less and ditch the star-shaped travel pattern, where we take many short trips out of Denmark” according to the travel enthusiast.

“Travel has to be appropriate for the planet and they will only be so, if we move circularly on longer trips and, for example, in the future,” he said, “travel only every three or four years”. The backpack (rucksack) is a gift”. The best gift you can give a young person is a backpack. With it, he or she can go out into the world and be built up as a human being.” And to all worried parents who wonder if it is now dangerous, Svend Aage says “that it’s going to be all right. Most situations can be met with a smile or killer gaze”.

Svend Aage, as his wife, Hanne (together, but often seconded separately) has experienced many of the World’s 197 countries. Everywhere there are people who want to help and show off their part of the world.

WordPress BLOC: www.itsmesvend.com.
80-year-old Svend Aage Bang Nielsen, through his work as an engineer, has visited and lived in more than 60 countries across the globe and became nationally known in the DR programme It´s me, Svend. In the broadcast, you could follow Svend Aage´s round trip. He threw himself into it to process the grief that arose after the death of his wife Hanne.

From the LOGBOOK: 6 sharp tips from Svend Aage
• Book a local as a guide. Then you´re guaranteed to discover places you´d otherwise never find.
• Don’t be afraid to ask for help. The world is full of people who will well.
• Bob Marley breaks the ice and livens up most hostels!
• Use hostels instead of hotels. They are cheap, good and filled with funny, educational people.
• a phone with Google Translate and gestures gets you longer than you think.
• Do not break your backpack on the journey. Therefore, use a cargo bag to protect it during transport.

REJS BARE DET SKAL NOK GÅ

Marts 2020
Det er ikke mange 80-årige, som kaster sig ud i solo-jordomrejser. Men for Svend Aage Bang Nielsen fra København, var rejsen rundt om kloden en nødvendighed for at komme videre i livet. Mød globetrotteren, der med sin genkendelige, røde kasket og ukuelighed stadig rejser verden tynd og har klare holdninger til, hvordan vi både kan rejse og redde klimaet.

Det lå nok i kortene, at unge Svend Aage fra Fyn hurtigt ville komme til at opleve steder i verden, de fleste danskere kun kender fra bøger eller nyhederne. Som ung ingeniør blev han nemlig hurtigt udstationeret i lande som Irak, Nordkorea og Samoa, hvor han var med til at styre opførelsen af vandværker og cementfabrikker. Trængte til at blive blæst igennem.

I mere end 50 år var Svend Aages kone, Hanne hans faste følgesvend og rejsemakker. Men da hun døde, skulle der ske noget nyt og hurtigt blev Svend Aages jordomrejse en realitet. ”Jeg var utrolig ked af det og det hele skulle blæses væk. Man kan sige, at jeg trængte til at genopfinde mig selv og mit nye alene-liv”, forklarer han fra Østerbro-lejligheden, som er fyldt med bøger, kort og planer om nye rejser. Den sydlige halvkugle af Jorden har altid dannet rammen om det meste af Svend Aages rejseliv og derfor var det naturligt, at han lagde en rute med fokus på de steder, der betyder mest. ”I mange af de lande, jeg besøgte på turen, har jeg venner som skulle besøges. Derfor faldt det mig naturligt at bruge 12 uger på at rejse jorden rundt over Thailand, Australien, New Zealand og Sydamerika. Rejs cirkulært for planetens skyld”

Svend Aages baggrund som talfokuseret ingeniør fornægter sig ikke, når det gælder tanker om, hvordan et aktivt og rigt rejseliv kan forenes med vores fælles forpligtelse om at passe bedre på klima og miljø. ”Vi behøver ikke at holde op med at rejse langt væk. Men i stedet skal vi begynde at rejse mindre og droppe det stjerneformede rejsemønster, hvor vi tager mange korte ture ud fra Danmark”, mener rejseentusiasten.

”Rejser skal være hensigtsmæssige for kloden og det bliver de kun, hvis vi bevæger os cirkulært på længere ture og f.eks. kun rejser hvert tredje eller fjerde år”. Rygsækken er en gave ”Den bedste gave, du kan give et ungt menneske, er en rygsæk. Med den kan han eller hun nemlig drage ud i verden og blive bygget op som menneske”. Og til alle bekymrede forældre der spekulerer, om det nu er farligt, siger Svend Aage ”at det nok skal gå. De fleste situationer kan klares med et smil eller dræberblik”.

Svend Aage har som sin hustru, Hanne (sammen men ofte udstationeret hver for sig) oplevet mange af Verdens 197 lande. Overalt findes der fremmede mennesker, der vil hjælpe og vise deres del af Verden frem.

WordPress BLOC’en: www.itsmesvend.com
80-årige Svend Aage Bang Nielsen har, gennem sit arbejde som ingeniør, besøgt og boet i mere end 60 lande over hele kloden og blev med et trylleslag landskendt i DR-programmet It’s me, Svend. I udsendelsen kunne man følge Svend Aages jordomrejse. Den kastede han sig ud i for at bearbejde sorgen, der opstod efter konen Hannes død.

Fra LOGBOGEN: 6 skarpe tips fra Svend Aage
• book en lokal som guide. Så vil du med garanti opdage steder, du ellers aldrig ville finde.
• vær ikke bange for at bede om hjælp. Verden er fyldt af mennesker, som vil dig det godt.
• Bob Marley bryder isen og sætter fut i de fleste hostels!
• brug hostels i stedet for hoteller. De er billige, gode og fyldt af sjove, lærerige mennesker.
• en telefon med Google Translate og fagter får dig længere end du tror.
• din rygsæk må ikke gå i stykker på rejsen. Brug derfor en cargobag til at beskytte den under transport.

Scroll to Top